Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Księgarnia

Katastrofy budowlane - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji drewnianych - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - okładka
Autor:

Cena: 78,00 pln

Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Elektryczne i nieelektryczne urządzenia EX - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja - okładka
Autor:

Cena: 66,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów - okładka
Autor:

Cena: 349,00 pln

Nanomateriały w architekturze i budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Hydraulika urządzeń uzdatniania wody - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Przetargi

2020-09-25 Wymiana wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
2020-09-25 Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
2020-09-25 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kaloryferów, wymianą wkładów kominowych oraz dostawy fabrycznie nowych 8 sztuk kotłów gazowych dwufunkcyjnych
2020-09-25 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu
2020-09-25 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2928L SÓL-MAJDAN NOWY w m. WOLA DEREŹNIAŃSKA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W KM 1+602 DO 3+268”
2020-09-25 Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części
2020-09-25 Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasynki – Zabłudów na odcinku Kudrycze – Żuki od km 0+043 do km 2+971
2020-09-25 „Rozbudowa dróg wewnętrznych z budową parkingów, dojazdów i dojść, zabezpieczenie oraz przebudowa z rozbudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego oraz budowa obiektów małej architektury na działkach nr 370, 390, 392/1, 393/1,400,401,2055 w miejscowości Liszki”.

Partnerzy

###
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
###
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzac...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
Expo Silesia