Przetarg

dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

30-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15,37-500 Jarosław
tel. 166 212 560
fax. 166 215 297
e-mail: pgkimrp@op.pl
http:// www.pgkim.jaroslaw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 630340-N-2019 z dnia 2019-11-30 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.: dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 65022843500000, ul. ul. Przemyska  15 , 37-500  Jarosław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 212 560, e-mail pgkimrp@op.pl, faks 166 215 297.
Adres strony internetowej (URL): www.pgkim.jaroslaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Komunalna - 100 % udziałów Gminy Miejskiej Jarosław
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.pgkim.jaroslaw.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pgkim.jaroslaw.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej dokumentowej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 z dnia 2018.11.23) , osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o. , ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, pokój nr 206 (sekretariat - II piętro ),

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)
Numer referencyjny: PGKiM-DAP 26.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)1) Przedmiot zamówienia będzie stanowił przedmiot umowy leasingu, zawartej na zasadach leasingu operacyjnego z opcją wykupu, którego zakup sfinansuje wskazany przez Zamawiającego Leasingodawca (zwany też Kupującym ) i przekaże go do użytku Zamawiającemu jako Leasingobiorcy na warunkach zgodnych z zawartą między stronami leasingu umową leasingową. 2. Minimalnie parametry techniczne samochodu (parametry kompletne pojazdu):I. Podwozie1) Pojazd 3 osiowy z osią wleczoną, skrętną i podnoszoną rok produkcji 2020 2) DMC pojazdu 26 000 kg3) Temperatura otoczenia pracy minimum -30 C do minimum +30 C4) Oś wleczona sterowana elektro-hydraulicznie, skrętna przód – tył5) Zawieszenie tylne pneumatyczne6) Rozstaw osi 4100-4400 7) Przednie Zawieszenie resory paraboliczne8) Nośność przedniego zawieszenia min. 8 000 kg9) Przedni stabilizator 10) Nośność tylnego zawieszenia min. 20 000 kg11) Tylny stabilizator 12) Ogranicznik obciążenia osi napędowej 11,5 t13) Nośność osi wleczonej min. 7 500 kg14) Tylne zawieszenie pneumatyczne sterowne z pilota15) Silnik 10-11 litrowy o mocy minimum 320 KM16) Norma emisji spalin EURO 6 z SCR – FAZA „D”17) Przystawka odbioru mocy niezależna od sprzęgła18) Podgrzewany filtr paliwa19) Blokada mechanizmu różnicowego 20) Wlot powietrza na dachu kabiny21) Alternator 24V min 120 A22) Dwa akumulatory min. 225 Ah23) Główny wyłącznik prądowy, przy skrzynce akumulatorowej 24) Manualne sterowanie regeneracją DPF25) Hamulec silnikowy26) Zbiornik paliwa z lewej strony, aluminiowy min. 320 L27) Zbiornik AdBlue o pojemności min. 45-50L28) Korek wlewu paliwa AdBlue z kluczykiem i osłoną przelewową29) Stalowy zbiornik powietrza 30) Skrzynia biegów automatyczna bez pedału sprzęgła ze sterowaniem manualnym 31) Chłodnica oleju skrzyni biegów32) Przełożenie tylnego mostu do pracy dystrybucyjnej33) Kabina dzienna 3 miejscowa 34) Ławka 2 osobowa35) Fotel kierowcy pneumatyczny36) Ręczne podnoszenie kabiny37) Przednie i tylne zawieszenie kabiny mechaniczne38) Zamek zamykany z kluczyka z panelem sterowania wewnątrz kabiny po stronie kierowcy39) Radio - fabryczne z RDS i odtwarzaczem płyt CD40) CB Radio, Antena CB41) Gumowe dywaniki podłogowe42) Szyberdach43) Elektryczne sterowanie podnośniki szyb44) Koło kierownicy regulowane min. w dwóch płaszczyznach45) Tachograf cyfrowy zgodny EC 4.046) Podwójny ogranicznik prędkości47) Tempomat48) System ostrzegania przed kolizjami z przodu z elektronicznym hamulcem49) Układ monitorowania pasa ruchu50) Klimatyzacja manualna51) Immobilizer52) Pneumatyczny sygnał ostrzegawczy 53) Boczna osłona przeciwsłoneczna po stronie kierowcy54) Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna55) Lusterka zewnętrzne elektryczne podgrzewane 56) Kolor pomarańczowy RAL 200357) Hamulce tarczowe przód i tył 58) Zewnętrzny mechaniczny wyłącznik prądu,59) Systemy hamulcowe ABS i ESP60) Boczne osłony przeciw najazdowe61) Lampy obrysowe z boku i z tyłu62) Reflektory główne halogenowe 63) Światła do jazdy dziennej, 64) Lampy przeciwmgielne przednie65) Lampa zespolona z napisem „PGKiM-ZOM Jarosław”66) Dachowa fabryczna belka montażowa67) Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu68) Przedni zderzak stalowy69) Siatka ochrony chłodnicy70) Minimum jeden zaczep do holowania z przodu pojazdu71) Stalowe Obręcze kół72) Błotniki kół73) Opony na osi prowadzącej 315/80 R 22.5 – bieżnik regionalny74) Opony na osi napędowej 315/80 R 22.5 – bieżnik regionalny75) Opony na osi wleczonej 315/80 R 22.5 – bieżnik regionalny76) Koło zapasowe oś przednia zamontowane na ramie pojazdu77) Podnośnik min. 11 t78) Dwa kliny pod koła79) Dwa trójkąty ostrzegawcze 80) Język komunikatów dla kierowcy i publikacje w języku polskim II. Zabudowa 1) Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym o przekroju prostokątnym z podłogą płaską2) Skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem zamkniętym boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy 3) Pojemność skrzyni min. – 19,0 m34) Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie5) Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m26) Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o grubości min. 3-8 mm 7) Wanna odwłokowa wykonana z blachy trudnościeralnej o grubości min. 8 mm8) Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy, tzw. „szufladowy”9) Stopień zagęszczenia odpadów min. 1 : 510) Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy11) Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne nastawy – przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant np.: surowce wtórne, komunalne, do odzysku itp.12) Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów13) Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie14) Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach15) Układ uwalniana zakleszczonych przedmiotów16) Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym17) Zabudowa przystosowana do zbiórki odpadów biodegradowalnych18) Przystosowanie pod bioodpady – zbiornik grawitacyjny dla skrzyni na odcieki, uszczelnienie ściany wypychającej19) Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyły zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy20) Dwa wyłączniki bezpieczeństwa21) Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego22) Sterownie ręczne23) Sterownie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka24) Sterownie płyta wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy25) Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli prasy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi26) Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy27) Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję, kilkakrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze RAL 200328) Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu29) Reflektor roboczy z tyłu30) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku31) Błotniki kół tylnych z chlapaczami32) Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty33) Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu34) Centralne smarowanie zabudowy35) Zbiornik na wodę do mycia rąk36) Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 z późniejszymi zmianamiIII. Urządzenie myjące 1) Urządzanie myjące wyposażone w dwa ruchome ramiona zakończone wysokociśnieniowymi obrotowymi głowicami myjącymi, umożliwiające mycie dwóch pojemników jednocześnie, jednego małego (prawy lub lewy) albo dwoma dyszami jednego pojemnika 1100 litrów2) Agregat wysokociśnieniowy z silnikiem hydraulicznym do ich napędu3) Dwie rotacyjne głowice myjące działające niezależnie od siebie (możliwość mycia jedną głowicą)4) Dwa pneumatyczne ruchowe ramiona zakończone głowicami myjącymi5) Zbiorniki wody czystej i brudnej umieszczone wewnątrz zabudowy6) Pojemność zbiorników wody czystej i brudnej zoptymalizowana do pojemności śmieciarki umożliwiająca umycie min. 300 pojemników 120 litrowych7) Napęd agregatów hydraulicznych z układu śmieciarki8) Zbiorniki na wodę wykonane ze stali nierdzewnej9) Odstojnik montowany na odwłoku z próżniowym systemem transportu wody brudnej do zbiornika głównego10) Sygnalizacja pełnego odstojnika wody brudnej na kasecie sterującej11) Regulowany czas mycia pojemników12) Zwijany wąż min. 8 m montowany na bębnie na zewnątrz zabudowy wraz z wysokociśnieniową lancą myjącą, ciśnienie 150 bar13) Układ systemu myjącego wyposażony w przyłącza pneumatyczne pozwalające na wyczyszczenie układu naoliwionych powietrzem max ciśnienie 10 bar i przygotowanie go do zimy 14) Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia

II.5) Główny kod CPV: 34114000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34144510-6
34144511-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): należycie zrealizował co najmniej dwie dostawy pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników (śmieciarko-myjka) w formie sprzedaży bezpośredniej lub leasingu operacyjnego o wartości minimum 800.000,00 zł brutto, każda z dostaw.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw co najmniej dwóch pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników (śmieciarko – myjka) w formie sprzedaży bezpośredniej lub leasingu operacyjnego o wartości minimum 800.000,00 zł brutto każda z dostaw, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów (referencji) określających czy wymieniona w wykazie dostawy zostały wykonane przez Wykonawcę należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Celem potwierdzenia spełnienia przez oferowany przedmiot dostawy wymagań Zamawiającego określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Wykonawca przedłoży opis oferowanego specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników. Z opisu winno wynikać, iż oferowany samochód spełnia wszelkie wymagania zamawiającego określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 27.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych,2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310).3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu, nr konta 10 9096 0004 2001 0053 9454 0001z dopiskiem: „Wadium- dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z funkcją mycia pojemników ”.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, Wykonawca wnosi wadium w oryginale . Beneficjentem wadium wnoszonego w przedmiotowej formie jest PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.7. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 pkt 1 i 3 ustawy PZP stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o), albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o., albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. z żądaniem zapłaty). Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH