Przetarg

„Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego”

21-09-2022, 17:48

Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Sanniki
Warszawska 169,09-540 Sanniki
tel. 24 277 78 10
fax. 24 277 78 15
e-mail: sekretariat@sanniki.pl
http:// www.sanniki.bip.org.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Sanniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 169

1.5.2.) Miejscowość: Sanniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-540

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277 78 10

1.5.8.) Numer faksu: 24 277 78 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanniki.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c75f522a-39b5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019081/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

- https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty
elektronicznej sekretariat@sanniki.pl lub poczty elektronicznej osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Agnieszka Duda e-mail: a.duda@sanniki.pl
2) Agata Urbanek e-mail: a.urbanek@sanniki.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oświadczenia, o których mowa w art.
125 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2021 r.
poz.2070 ze zm)), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) - w skrócie „rozporządzenie”).
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2
rozporządzenia).
3. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 67 Pzp(§ 3 ust. 1 rozporządzenia).
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 5 rozporządzenia).
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym
zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się
ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2
rozporządzenia).
Dodatkowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdz. XV
pkt C SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Miasto i Gmina Sanniki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
z siedzibą: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, tel. 24 277 68 51, e-mail: sekretariat@sanniki.pl,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki jest Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki”.
4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu
terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia
tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w
oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz.1129 ze zm. ) Prawo Zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe,
ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych
Zamawiający może odrzucić ofertę.
7. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że
sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 194951,73 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt przewiduje oświetlenie boisk.
Projektowane oświetlenie nie jest oświetleniem użytkowym w rozumieniu norm
i przepisów dotyczących oświetlenia boisk, projektowane oświetlenie jest oświetleniem „przeszkodowym” mającym na celu
bezpieczne poruszanie się użytkowników po nim.
Przepusty pod zjazdami oraz skrzyżowania z istniejącymi mediami wykonać w rurze
ochronnej Arot DVK 110. Wszystkie przepusty kablowe zabezpieczyć, przed zamulaniem
stosując dedykowane środki. Do podłączenia kabla stosować złącza kablowe IZK.
W słupach stosować wkładkę topikową gG 2A.
Wszystkie słupy montowane do prefabrykowanych fundamentach dostarczanych wraz ze
słupami od jednego dostawcy. Oprawy (w słupie) zasilić przewodem YDY 3x1,5 mm2.Wszystkie oprawy powinny posiadać 5 -letnią gwarancję producenta.
S1 + A1 – Słup stalowy ocynkowany o przekroju ośmiokąta, h= 12m, montowany na dedykowanym fundamencie
prefabrykowanym z poprzeczką pod 1 naświetlacz + złącze bezpiecznikowe. Na słupie zamontowana oprawa typu
naświetlacz do oświetlenia obiektów
sportowych wykonana z aluminium w kolorze grafitowym (ciemno szarym).
Moc nie większa niż 400W, strumień świetlny nie mniejszy niż 60 000 lm, temperatura barwowa 4000K, CRI> 70, trwałość
LED wyższa niż 50 000 h. Stopień szczelności IP66, stopień odporności IK08, odporność na udary 10 KV. Rozsył zgodny z
poniższym diagramem, typ oprawy SPORT LED [MProjekt Technika Świetlna], lub równoważna
S2 + 2xA1 – Słup stalowy ocynkowany o przekroju ośmiokąta, h= 12m, montowany na
dedykowanym fundamencie prefabrykowanym z poprzeczką pod 2 naświetlacze + złącze
bezpiecznikowe. Na słupie zamontowane oprawy typu naświetlacz do oświetlenia obiektów
sportowych wykonane z aluminium w kolorze grafitowym (ciemno szarym). Moc nie
większa niż 400W, strumień świetlny nie mniejszy niż 60 000 lm, temperatura barwowa
4000K, CRI> 70, trwałość wyższa niż LED 50 000 h. Stopień szczelności IP66, stopień
odporności IK08, odporność na udary 10 KV. Rozsył zgodny z poniższym diagramem, typ
oprawy SPORT LED [MProjekt Technika Świetlna], lub równoważna
S3 + 3xA1 – Słup stalowy ocynkowany o przekroju ośmiokąta, h= 12m, montowany na
dedykowanym fundamencie prefabrykowanym z poprzeczką pod 3 naświetlacze + złącze
bezpiecznikowe. Na słupie zamontowane oprawy typu naświetlacz do oświetlenia obiektów
sportowych wykonane z aluminium w kolorze grafitowym (ciemno szarym). Moc nie
większa niż 400W, strumień świetlny nie mniejszy niż 60 000 lm, temperatura barwowa
4000K, CRI> 70, trwałość wyższa niż LED 50 000 h. Stopień szczelności IP66, stopień
odporności IK08, odporność na udary 10 KV. Rozsył zgodny z poniższym diagramem, typ
oprawy SPORT LED [MProjekt Technika Świetlna], lub równoważna
S4 + 3xA1 – Słup stalowy ocynkowany o przekroju ośmiokąta, h= 12m, montowany na
dedykowanym fundamencie prefabrykowanym z głowicą ruchomą pod 3 naświetlacze (2
naświetlacze skierowane na duże boisko, jeden naświetlacz na małe boisko) + złącze bezpiecznikowe. Na słupie
zamontowane oprawy typu naświetlacz do oświetlenia obiektów
sportowych wykonane z aluminium w kolorze grafitowym (ciemno szarym). Moc nie większa
niż 400W, strumień świetlny nie mniejszy niż 60 000 lm, temperatura barwowa 4000K,
CRI> 70, trwałość wyższa niż LED 50 000 h. Stopień szczelności IP66, stopień odporności
IK08, odporność na udary 10 KV. Rozsył zgodny z poniższym diagramem, typ oprawy
SPORT LED [MProjekt Technika Świetlna], lub równoważna
Urządzenia budowlane, sposób odprowadzenia ścieków, układ komunikacyjny , parametry techniczne sieci urządzeń, ukształtowanie terenu i zieleni (poza elementami inwestycji)
pozostają bez zmian.

4.2.5.) Wartość części: 87406,58 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45261320-3 - Kładzenie rynien

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena – 60%,
2) Gwarancja na roboty budowlane - 40%,
W każdym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

C min
C = ---------- X 100 pkt = …........... pkt
Co
gdzie: C min - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
3. Kryterium "Gwarancja na roboty budowlane" będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę
w formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 36 m-cy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego –
60 m-cy (wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 60 miesięcy, w takim przypadku do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy).
Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
G o - G min
G = ----------------- X 100 pkt = …........... pkt
G max - G min
gdzie: G max - gwarancja maksymalna (60 m-cy)
G min - gwarancja minimalna (36 m-cy)
G o - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach)
P = C x 60%+ G x40%
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja na roboty budowlane”,
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.
4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach termomodernizacji zaprojektowane następujące prace:
- Docieplenie budynku gospodarczego
- Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku szatni
-Wymiana drzwi wejściowych
- Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku
- Renowacja krat okiennych na parterze
1.Docieplenie ścian fundamentowych.
Ze względu na brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentów przewidziano:
- Odkrycie i oczyszczenie ścian fundamentowych do poziomu ław,
- wyrównanie powierzchni ścian zewnętrznych poprzez tynkowanie, następnie wykonać
izolację pionowa bitumiczną poprzez dwukrotne malowanie (izolacja nie może
wchodzić w reakcję ze styropianem).
- Na tak przygotowaną powierzchnię należy przykleić izolację termiczną do głębokości
1,0m – polistyren ekstrudowany ryflowany gr. 12cm, λ=0,032W/mK. Uwaga: izolacji niekołkować.
- Następnie ściany należy zabezpieczyć folią kubełkową i obsypać ziemią.
- Na części ścian fundamentowych ponad poziomem opaski należy wykonać tynk
mozaikowy kolorystyka po ustaleniu z Inwestorem.
Od strony północnej wzdłuż całego budynku zlokalizowany jest fundament po starym
ogrodzeniu, który należy zlikwidować.
2. Docieplenie ścian zewnętrznych.
Ocieplenie ścian ma na celu poprawienie izolacyjności termicznej przegród poprawienie ich
walorów estetycznych. W ramach tych prac przewidziano
- Wymianę drzwi zewnętrznych na poziomie parteru. Stolarka drzwiowa na poziomie
parteru antywłamaniowa szyba P4, okucia WK2. Minimalny współczynnik przenikania
ciepła U=1,7 W/m2K. Przy dociepleniu ścian należy przewidzieć wymianę parapetów
zewnętrznych z blachy powlekanej oraz obróbkę glifów wewnętrznych.
- Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu grafitowego gr. 15cm i λ=0,032W/mK z
wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego, metodą lekką mokrą.
Technologię wykonywania ocieplenia wykonać zgodnie z systemem wybranego
producenta.
-Kolorystyka – w uzgodnieniu z zamawiającym.
Po wykonaniu ocieplenia należy zamontować podbitkę, rury spustowe oraz niezbędne
tablice informacyjne dostarczone przez inwestora.
3. Wykonanie opaski wokół budynku
W miejscu istniejących utwardzeń należy je odtworzyć z możliwością wykorzystania
istniejących materiałów. Na pozostałej części wykonać opaskę z kruszywa drenującego na szer.
50cm, ograniczoną opornikiem betonowym 6x20x100cm, na ławie betonowej.
4. Wymiana pokrycia dachowego
Remont będzie polegał na wykonaniu nowego pokrycia dachowego, na istniejącej papie
termozgrzewalnej. Nie przewiduje się ingerencji w istniejącą konstrukcję dachu. Pojedyncze
elementy drewniane konstrukcji, które uległy uszkodzeniu zostaną wymienione na nowe o
tych samych wymiarach. Z uwagi na pełne deskowanie dachu i pozostawienie warstwy papy
pokrycie wymaga łacenia dachu polegający na przybiciu do krokwi kontrłat (2x5 cm) i
następnie prostopadłych do nich łat dachowych (4x5cm). Całość połaci należy wyrównać.Konstrukcja łat i kontrłat będzie stanowić poszycie, na którym zostanie ułożone nowe pokrycie
dachowe z blachodachówki. Następnie zostaną wymienione obróbki dekarskie, rynny i rury
spustowe. Wymiana ta nie spowoduję zmiany odprowadzanie wód opadowych, które tak jak
dotychczas będą odprowadzone na teren działki będącej własnością Inwestora. Prace będą
prowadzone z terenu działki należącego do Inwestora. Na dachu należy odtowrzyć instalację
odgromową.
5. Wymiana zadaszenia
Remont będzie polegał na wykonaniu nowego pokrycia dachowego nad wejściem głównym do budynku. Przewidziano
demontaż zadaszenia wraz z elementami drewnianymi.
Zaprojektowano nowe słupy drewniane 12x12cm posadowione na stopacha fundamentowych 30x30 długości 110cm z
betonu C16/20 i zbrojonymi prętami 4#12 ze stali A-III i strzemionami #8 co 20cm ze stali A-0. Przewidziano montaż krokwi
7x14, membrany dachowej, kontrłat 2x5cm i łat 4x5cm. Pokrycie dachu stanowi blachodachówka. Pod zadaszeniem należy
wykonać podbitkę dachową PCV.
6. Konserwacja krat okiennych
Remont będzie polegał na demontażu istniejących krat w oknach zlokalizowanych na parterze budynku i ich dokładnym
oczyszczeniu. Następnie należy je pomalować farbami
Antykorozyjnymi podłoże do malowania musi być, suche, czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam,
nalotów organicznych itp.), wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb,
zgorzeliny, luźnej rdzy itp.).

4.2.5.) Wartość części: 107545,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45261320-3 - Kładzenie rynien

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena – 60%,
2) Gwarancja na roboty budowlane - 40%,
W każdym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

C min
C = ---------- X 100 pkt = …........... pkt
Co
gdzie: C min - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
3. Kryterium "Gwarancja na roboty budowlane" będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę
w formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 36 m-cy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego –
60 m-cy (wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 60 miesięcy, w takim przypadku do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy).
Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
G o - G min
G = ----------------- X 100 pkt = …........... pkt
G max - G min
gdzie: G max - gwarancja maksymalna (60 m-cy)
G min - gwarancja minimalna (36 m-cy)
G o - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach)
P = C x 60%+ G x40%
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja na roboty budowlane”,
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.
4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy/ przebudowy/ modernizacji
oświetlenia elektrycznego o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto,
( dotyczy oferty składanej na część 1).
b) jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku
o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, (dotyczy oferty składanej na
część 2).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub z innego
właściwego rejestru albo pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli
dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia – Załącznik Nr 4./jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego
z wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(na oddzielnym formularzu)
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy- zał. nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na miniPortalu dostępnego pod adresem: https:/miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „ Mazowsze dla sportu 2022”.