Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

„Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły”.

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Murów
ul. Dworcowa 2,46-030 Murów
tel. 0-77 4214034
fax. 0-77 4214032
e-mail: przetargi@murow.pl
http:// www.murow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 541380-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Gmina Murów: „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murów, krajowy numer identyfikacyjny 53141317100000, ul. ul. Dworcowa  2 , 46-030  Murów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4214034, e-mail przetargi@murow.pl, faks 0-77 4214032.
Adres strony internetowej (URL): www.murow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.murow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.murow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej ( oryginał) osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 10/sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły”.
Numer referencyjny: ZP. 271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja liniowa polegająca na budowie drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły o łącznej długości 634 [mb]. W ramach zadania projektuje się wykonie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni z betonu asfaltowego, która ma na celu poprawę właściwości jezdnych użytkowników dojazdu do gruntów rolnych.Z opracowania wyłączony jest istniejący obiekt mostowy na rzece Budkowiczance km 0+542.00 do km 0+553.00.Podstawowe parametry techniczne:- klasa drogi - wewnętrzna dojazdowa- kategoria ruchu – KR1- przekrój 1x1 – jednopasowa, dwukierunkowa,- prędkość projektowa - Vp=30 km/h,- szerokość jezdni - 3.50 m- szerokość jezdni w miejscu mijanki – 5.00 m- długość odcinka - 634.00m- spadki poprzeczne jezdni - 2,0%- szerokość poboczy z kamienia - 0,50m- spadki poprzeczne pobocza - 6,0%- rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowyKonstrukcja nawierzchnia jezdni:– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubość 4cm– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową– w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubość 4cm– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową– górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31.50 mm grubość 20cm– w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o Rm>2.5MPa (stabilizacja metodą na miejscu ) grubość 20cm– roboty ziemne /korytowanie po warstwy konstrukcyjne wraz z transportem urobku– wykonanie poboczy z kruszyw łamanych - warstwa górna 0-31,5 mm (po zagęszczeniu 10cm/docelowo 8 cm)– zjazdy na działki rolne ( ilość 9) z kruszyw łamanych po zagęszczeniu 25 cm, materiał z korytowania nawierzchni drogowej– wykonanie zjazdu z budowanej drogi na drogę powiatową zgodnie z projektem– przed przystąpieniem do robót ziemnych wytyczenie granic działki drogowej, wytyczenie trasy , osi i rzędnych wysokościowychRoboty towarzyszące:– oznakowanie pionowe– wycinka drzewa z gatunku olsza, na które została wydana decyzja Starosty Opolskiego z dnia 18.02.20204 i mechaniczne karczowanie pni wraz z usunięciem krzewów rosnących w pasie drogowym i oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usunięcie gałęzi, korzeni , kory– rekultywacja terenu przyległego do pasa drogowego pod uprawę polową ziemią urodzajną, plantowanie terenu i obsianie powierzchni umacnianej skarpy– ogrodzenie stałe pastwisk drutem kolczastym/przestawienie istniejącego kolidujacego z zadaniem, rozbiórka wiaty.2. Szczegółowy zakres robót jest określony w projekcie budowlanym pn. „Projekt budowy drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Okoły" opracowany przez Biuro Usług Technicznych „DROGTOM”, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, opinii geotechnicznej oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej dokumentacji przetargowej.3. Na przedmiotową inwestycję zostało wydane pozwolenie budowlane – decyzja Starosty Opolskiego nr 1156/2019 z dnia 5 listopada 2019r. która z dniem 28.11.2019r. stała się ostateczna.11. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3aZamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia : 1) obsługa sprzętu budowlanego (np. operatorzy)2) prace fizycznejeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 i 25 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( Dz.U. z 2016r., poz. 1616 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową , wykonujących usługi geodezyjne.Obowiązek określony w pkt. 12 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.Szczegółowe uregulowanie kwestii: sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9
45111000-8
45233220-7
45233290-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Jako termin zakończenia zadania rozumie się podpisanie protokołu końcowego wykonania całego przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w umowie i opisie przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów wymaganych prawem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych).
Informacje dodatkowe W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy mogą wykazać , że łącznie spełniają powyższy warunek.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył : co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie dróg na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto ( słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca wykaże się że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które spełniają poniższe warunki. -kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie dróg lub inne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia , Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.UWAGA:- Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019.831 z dnia 2019.05.06) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.- Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. 2018 2272 t.j. z dnia 2018.12.05).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:1.Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp- składa się na wezwanie Zamawiającego.W celu wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokument żądany będzie również w odniesieniu do: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Podmiotu którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie; Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega.2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- składa się na wezwanie Zamawiającego.3)Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – składa się na wezwanie Zamawiającego.4) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ – składa się na wezwanie Zamawiającego.5) Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200. 000,00zł( słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych )- składa się na wezwanie Zamawiającego. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.8.Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej , zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6 podpunkt 1)-2)-3)-4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, żea) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1) litera a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę , którego oferta zostanie najwyżej oceniona ,Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów:1) opłaconą polisę , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych) - składa się na wezwanie Zamawiającego.2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ i składa się na wezwanie Zamawiającego. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- wzór wykazu stanowi zał. nr 5 do SIWZ i składa się na wezwanie Zamawiającego;Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane , o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w formie pisemnej stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).2.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).3. Poręczenie lub gwarancja winne zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem. Oryginał poręczenia lub gwarancji nie może być trwale zszyty/ zbindowany z ofertą. 5.Beneficjentem gwarancji jest Gmina Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z dopiskiem: Wadium – „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły” kserokopię przelewu załącza się do oferty. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku, dołączenie do oferty kopii przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Długość okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1.Wykonawca,którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej ( brutto).2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U 2019.310 t.j. z dnia 2019.02.18)3.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z podaniem tytułu : Zabezpieczenie należytego wykonania do postępowania pn.: „ Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły”.6.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.7.Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane , pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.8.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust. 1.9.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości.10.W przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin wykonania zamówienia.11.W przypadku, nie wykonania czynności przewidzianych w pkt. 10 Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupełnienia ważności jak w pkt. 10.12.W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający samodzielnie bez konieczności powiadomienia wykonawcy zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.13.Wypłata , o której mowa w pkt. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.14.Zamawiający zwróci kwotę 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyci wykonane.15.Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Kwota, o której mowa zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.16.Zamawiający wymaga , aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż pieniężna, bezpośrednio wynikały terminy ważności w/w zabezpieczenia odrębnie dla okresu wartości 70% zabezpieczenia oraz osobno dla okresu rękojmi na wartość 30% zabezpieczenia.17.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz , zapisy takiej gwarancji muszą przewidywać bezwarunkowy obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwot stanowiących zaspokojenie roszczeń z tytułu poniesionych ewentualnych strat lub wystąpienia wad i usterek. Oprócz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza się jedynie zapisy o charakterze formalnym ( tj. zapisy, które nie pozwalają merytorycznie kwestionować zasadność zgłoszonych roszczeń Zamawiającego lub nie nakazują ich szczegółowego wykazania przez Zamawiającego). Dokument zabezpieczenia wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniądz powinien zawierać zapisy potwierdzające zabezpieczenie umowy przez wszystkich wykonawców lub powinni być wymienieni w niniejszym dokumencie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przedmiotowe zamówienie. 18.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta złożona przez wykonawcę lub wspólnie przez kilku wykonawców , gwarancja musi być złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje:1) nazwę i adres Zamawiającego ( Beneficjenta ),2) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem3) nazwę i adres wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę, że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo , niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy, na pierwsze wezwanie Zamawiającego kwotę zabezpieczenia, a w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku wykonawców- bez względu na to, z przyczyny którego z wykonawców przedmiot zamówienia nie został należycie wykonany,dokonanie zapłaty w terminie 14 dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zapłaty, właściwie podpisanego oświadczenia, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy lub też nie zapłacił kar umownych wynikających z umowy,4) terminy ważności gwarancji i kwoty , jak to wynika z treści pkt. 14 i 15 niniejszego rozdziału na okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi,5) gwarancja jest nieprzenośna.19.Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać, jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 20. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść gwarancji lub poręczenia, co dotyczy także gwarancji i poręczeń przedkładanych jako aktualizacja.21.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1) zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,2) zmiany mogą dotyczyć:a) zmian technologicznych, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów; b) realizacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych;d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny;f) zmiany kolejności w terminach wykonywania robót;g) zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający;h) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od strony umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację;i) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli:• wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień,• wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac,• w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, o okres tych opóźnień,• zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie okoliczności siły wyższej o okres niezbędny do usunięcia skutków siły wyższej zaistniały niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, że wystąpienie takich warunków atmosferycznych zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamówienia przesuwa się o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych i ich skutków• decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania • koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,• wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn, niezależnych od Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy,• prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie przedmiotu umowy, Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym,j) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określanych jako zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, w tym zmiany umowy w zakresie rozliczenia i finansowania zadania dofinansowanego ze środków FOGR,k) Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego zwiększenia lub zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.3. Jeżeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.4. Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. Roboty zamienne muszą odpowiadać warunkom (np. standard, funkcjonalność) opisanym w dokumentach przetargowych.5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności:a) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,b) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, które nie obniżają parametrów technicznych,c) powodujące poprawienie parametrów technicznych.6. Zmiany mogą zostać dokonane jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu;b) zmiana obowiązujących przepisów prawa;c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;d) siła wyższa;e) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót;f) usprawnienia procesu budowy i użytkowania obiektu.7. Podstawą obliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 8 lit. c), w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt 3 oraz:a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lubb) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą, który zawiera:a) opis propozycji zmiany; b) uzasadnienie zmiany;c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.10. Wykonawca może dokonywać zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 12 pkt a).11. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach:a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni;b) niewywiązania się osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z obowiązków wynikających z umowy;c) jeżeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy.13. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ.14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyraża zgodę na zmianę części zamówienia planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w formularzu oferty, zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmianę Podwykonawcy, przy czym jeżeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu spełniania warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.15. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia, na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 16. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przezWykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie do wykonania zamówienia samodzielnie. 17. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);2) Zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy- wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH