Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4,11,13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach” Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach” Część II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach” Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach”

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1,96-100 Skierniewice
tel. +48468345100
fax. +48468345151
e-mail: k.stepien@um.skierniewice.pl
http:// http://www.bip.um.skierniewice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 537846-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Urząd Miasta Skierniewice: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4,11,13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach” Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach” Część II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach” Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Skierniewice, krajowy numer identyfikacyjny 00052430600000, ul. ul. Rynek  1 , 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48468345100, e-mail k.stepien@um.skierniewice.pl, faks +48468345151.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.um.skierniewice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.um.skierniewice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.um.skierniewice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4,11,13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach” Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach” Część II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach” Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach”
Numer referencyjny: RZP.271.29.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4,11,13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach”Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach”Część II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach”Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach”.I. Informacje ogólne1. Nazwa i adres Zamawiającego:Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl nr telefonu 0-46 834-51-00; 834-51-41 nr faksu 0-46 834-51-45, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4,11,13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach”Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach”Część II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach”Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach”2. Rodzaj zamówienia:roboty budowlane 3. Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1843) zwaną dalej „ustawą” lub ,,ustawą pzp”.4. Przewiduje się udzielenie zamówień podobnych:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień podobnych: Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, Wykonawca może złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu na dowolną jedną lub więcej części zamówienia.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie Zamawiający nie zamierza: a) Zawierać umowy ramowej b) Ustanowić dynamicznego systemu zakupów c) Wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2020 r.Za termin zakończenia rozumie się zakończenie wszelkich robót budowlanych i ich odbiór bez usterek, wad i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Za potwierdzenie odbioru całości robót bez zastrzeżeń, usterek i wad uznaje się protokół odbioru końcowego robót, stwierdzający brak zastrzeżeń, usterek i wad podpisany przez komisję odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy.8. Źródła finansowania zadania: Środki własne budżetu Miasta Skierniewice 9. Nazwa zadania oraz jego lokalizacjaWykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4,11,13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach”Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach” - ul. Rawska 4 dz. nr ew.274Część II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach” - ul. Rawska 11 dz. nr ew.234Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach” - ul. Rawska 13 dz. nr ew.2729.1. Wspólny słownik kodów CPV:- 45410000-4 – Tynkowanie,- 45261320-3 – Kładzenie rynien,- 45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań,- 45443000-4 – Roboty elewacyjne9.2 Zakres robót1. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia łącznie z dokumentacją techniczną i przedłożonymi przedmiarami robót. Zakres zamówienia obejmuje również roboty nie objęte przedmiarem, a niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót mają charakter orientacyjny. Prace konieczne dla wykonania umowy, a nie objęte przedmiarami robót nie stanowią podstaw do zwiększenia wynagrodzenia. 2. Wykonawca pisemnie powiadamia zainteresowane służby o rozpoczęciu i zakończeniu robót.3. W przypadku możliwości ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki, na wniosek Zamawiającego Wykonawca przekaże je Zamawiającemu lub w ramach zamówienia wywiezie je na wskazane przez Zamawiającego miejsce.4. Pozostałe odpady i materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia i utylizacji w ramach zamówienia.5. Do zakresu podstawowego należą również: - odbiór końcowy, opłaty za pobór mediów, m.in. wody, energii elektrycznej na czas budowy. Opłaty za pobór mediów, w przypadku wystawianych przez Zamawiającego faktur, regulowane będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. - sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.;II. Opis przedmiotu zamówienia:Wykonawca z należytą starannością zabezpieczy nowe nawierzchnie chodnikowe. Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach”Zakres robót obejmuje:- zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem stałym do wysokości 2mb z przejściami do lokalihandlowych i mieszkalnych;- ustawienie rusztowań zewnętrznych rurowych;- rozbiórka fragmentu pokrycia papowego o szerokości do 30cm wzdłuż pasa nadrynnowego;- demontaż rynny i haków montażowych;- demontaż sztucerów rynnowych;- demontaż obróbek podrynnowych i nadrynnowych;- rozbiórka obróbek blacharskich gzymsu podokiennego wraz z parapetami;- skucie tynków z cokołu przyziemia i ścian do wysokości 150cm;- oczyszczenie murów przyziemia po zdjęciu tynków;- wykonanie poziomego pasa izolacyjnego;- bruzdowanie murów pod zakrycie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych(bruzdy o szerokości do 5cm głębokości do 5 cm);- osadzenie przewodów w peszlach izolacyjnych (rurach izolacyjnych osłonowych) podtynkowych;- zakrycie przewodów zaprawą cementowo-wapienną ( dodatkowo możliwejest zastosowanie siatek z włókna szklanego lub stalowych wzdłuż bruzd wtopionychw tynk zasadniczy );- odkrycie gazociągu na elewacji;- wbudowanie listwy perforowanej wentylacji gazociągu ( listwa PCV lub metalowaperforowana elewacyjna, licująca z płaszczyzna tynku);- wykonanie solo chłonnych tynków renowacyjnych w pasie o wysokości 150cm powyżejterenu z ukształtowaniem cokołu jak w stanie pierwotnym;- czyszczenie, naprawa, uzupełnienie tynków pozostałych na elewacji;- wzmocnienie tynków pozostających gruntem głęboko penetrującym powszechnegostosowania;- przygotowanie powierzchni wszystkich tynków do malowania;- malowanie farbami elewacyjnymi całości powierzchni wraz z detalem wyłączając cokołyprzyziemia- wykonanie tynku mozaikowego na cokole przyziemiaSzycie murów- skucie tynków w strefach widocznych zarysowań płaszczyzny;- wykonanie bruzd pod ułożenie prętów zbrojeniowych wybranego systemu "szycia murów" ;- ułożenie zbrojenia ( prętów śrubowych ) w wybranym systemie „szycia murów”;- wypełnienie bruzd zaprawa systemową;- ułożenie tynków wapienno-cementowych na powierzchni ściany po „szyciu murów”;Orynnowanie, obróbki blacharskie- oczyszczenie i impregnacja zewnętrznej deski okapowej impregnatem wielozadaniowympowszechnego stosowania;- montaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy stalowejpowlekanej;- montaż rynny nowej d16-18 wraz z hakami montażowymi z blachy stalowej powlekanej;- montaż sztucerów rynnowych z hakami montażowymi d10 -12 z blachy stalowejpowlekanej;- przyklejenie pasa pokrycia z papy asfaltowej na okapie o szerokości pasa do 100cm;- wykonanie obróbek blacharskich nadokni ( gzymsów nadokiennych ), gzymsów głównych zblachy stalowej powlekanej;- wykonanie obramowań okiennych, gzymsu międzykondygnacyjnego ( elementy wykonaćze styropianu o grubości minimum 3-5cm tak aby elementy stanowiły detal wypukły,wyraźnie wychodzący poza lico płaszczyzny elewacji );- naciągnięcie na elementy detalu warstwy zbrojącej na bazie klejów stosowanych przyelementach styropianowych;- demontaż rusztowań oraz demontaż zabezpieczeń i wygrodzeń- roboty porządkoweCzęść II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach”Zakres robót obejmuje:- zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem stałym do wysokości 2mb z przejściamido lokali handlowych i mieszkalnych;- ustawienie zewnętrznych rusztowań rurowych.- rozbiórka fragmentu pokrycia papowego o szerokości do 30cm wzdłuż pasanadrynnowego;- demontaż rynny Ø16 i haków montażowych;- demontaż sztucerów rynnowych Ø 10 i haków montażowych ;- demontaż obróbek podrynnowych i nadrynnowych o szerokości w rozwinięciu powyżej50cm;- rozbiórka obróbek blacharskich gzymsu i parapetów;- skucie tynków z cokołu przyziemia i ścian do wysokości 150cm;- oczyszczenie murów przyziemia po zdjęciu tynków;- wykonanie poziomego pasa izolacyjnego;- bruzdowanie pod zakrycie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych bruzdyo szerokości do 5cm głębokości do 5 cm;- osadzenie przewodów w peszlach izolacyjnych podtynkowych Ø20-30mm ;- zakrycie przewodów zaprawą cementowo-wapienną;- wykonanie solo chłonnych tynków renowacyjnych w pasie o wysokości 150cmpowyżej terenu;- czyszczenie, naprawa, uzupełnienie tynków pozostających ;- wzmocnienie tynków pozostających gruntem głęboko penetrującym powszechnego stosowania;- renowacja detalu architektonicznego wraz z gruntowaniem i malowaniem;- przygotowanie powierzchni tynków ściennych do malowania ;- wykonanie malowania elewacji płaszczyzny ściennej wraz z detalemarchitektonicznym ( bez cokołu ) ;- wykonanie tynku mozaikowego na cokole przyziemia.Szycie murów- skucie tynków w strefach widocznych zarysowań płaszczyzny elewacji;- wykonanie bruzd pod ułożenie prętów zbrojeniowych wybranego systemu „szyciamurów” ( bruzdy o szerokości 3-4cm, głębokości bruzd do 3cm );- ułożenie zbrojenia ( prętów śrubowych )w wybranym systemie szycia murów;- wypełnienie bruzd zaprawa systemową ( szerokość bruzd 3-4cm głębokość bruzddo 3cm );- ułożenie tynków wapienno-cementowych na powierzchni ściany po szyciu murów .Orynnowanie, obróbki blacharskie, renowacja balkonu, „baby” wjazdowe- oczyszczenie i impregnacja zewnętrznej deski okapowej impregnatemwielozadaniowym powszechnego stosowania szerokości do 20cm ;- montaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy stalowejpowlekanej ;- montaż rynny nowej Ø 16-18wraz z hakami montażowymi z blachy stalowejpowlekanej ;- montaż sztucerów rynnowych z hakami montażowymi Ø 10 -12 z blachy stalowejpowlekanej;- klejenie pasa pokrycia z papy asfaltowej na okapie o szerokości pasa do 100cm;- wykonanie obróbek blacharskich gzymsów nadokiennych, gzymsówmiędzykondygnacyjnego i nadokiennego oraz wbudowanie parapetów okiennychw rozwinięciu do 25cm z blachy stalowej powlekanej ;- renowacja 2 balkonów z malowaniem farbą do metalu półmatową;- renowacja „bab” wjazdowych z malowaniem farba do metalu półmatową.- demontaż rusztowań oraz demontaż zabezpieczeń i wygrodzeń;- roboty porządkowe.Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach”Zakres robót obejmuje: - zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem stałym do wysokości 2mb z przejściami do lokali handlowych i mieszkalnych;- ustawienie zewnętrznych rusztowań rurowych.Rozbiórki, tynki, zakrycie elementów liniowych, izolacje, detal- rozbiórka fragmentu pokrycia papowego o szerokości do 30cm wzdłuż pasanadrynnowego;- demontaż rynny Ø16 i haków montażowych;- demontaż sztucerów rynnowych Ø 10 i haków montażowych ;- demontaż obróbek podrynnowych i nadrynnowych o szerokości w rozwinięciu powyżej50cm;- rozbiórka obróbek blacharskich gzymsu i parapetów;- skucie tynków z cokołu przyziemia i ścian do wysokości 150cm;- oczyszczenie murów przyziemia po zdjęciu tynków;- wykonanie poziomego pasa izolacyjnego;- bruzdowanie pod zakrycie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych bruzdyo szerokości do 5cm głębokości do 5 cm;- osadzenie przewodów w peszlach izolacyjnych podtynkowych Ø20-30mm ;- zakrycie przewodów zaprawą cementowo-wapienną;- wykonanie solo chłonnych tynków renowacyjnych w pasie o wysokości 150cmpowyżej terenu;- czyszczenie, naprawa, uzupełnienie tynków pozostających ;- wzmocnienie tynków pozostających gruntem głęboko penetrującym powszechnegostosowania;- renowacja detalu architektonicznego wraz z gruntowaniem i malowaniem;- przygotowanie powierzchni tynków ściennych do malowania ;- wykonanie malowania elewacji płaszczyzny ściennej wraz z detalemarchitektonicznym ( bez cokołu ) ;- wykonanie tynku mozaikowego na cokole przyziemia.Orynnowanie, obróbki blacharskie, renowacja balkonów- oczyszczenie i impregnacja zewnętrznej deski okapowej impregnatemwielozadaniowym powszechnego stosowania szerokości do 20cm ;- montaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy stalowejpowlekanej ;- montaż rynny nowej Ø 16-18wraz z hakami montażowymi z blachy stalowejpowlekanej ;- montaż sztucerów rynnowych z hakami montażowymi Ø 10 -12 z blachy stalowejpowlekanej;- klejenie pasa pokrycia z papy asfaltowej na okapie o szerokości pasa do 100cm;- wykonanie obróbek blacharskich gzymsów nadokiennych, gzymsówmiędzykondygnacyjnego i nadokiennego oraz wbudowanie parapetów okiennychw rozwinięciu do 25cm z blachy stalowej powlekanej ;- renowacja 2 balkonów z malowaniem farbą do metalu półmatową;- demontaż rusztowań oraz demontaż zabezpieczeń i wygrodzeń;- roboty porządkowe.-obróbka cokołu elewacji w części na styku połączenia z nawierzchnią chodnikową na budynkach przy ul. Rawskiej 6, 8, 17,19, 25 oraz na budynku przy ul. Rawskiej 19 i 21 (wzdłuż ul. Długiej).Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o załączoną dokumentację projektową, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wszelkimi obowiązującymi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego przy realizacji niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody spowodowane przez niego, przy usuwaniu wad w ramach gwarancji czy rękojmi, tak wobec Zamawiającego i osób trzecich. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania. Plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. Teren budowy ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Prace niebezpieczne (głębokie wykopy, prace na wysokościach, przy rozbiórkach itp.) właściwie oznakować zgodnie z przepisami BHP. Za wypadki i szkody, które mogą powstać na placu budowy odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa budowlanego.2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: - robót wykończeniowych w zakresie wykonywania elewacjiw zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ jeżeli wykonywanie czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności: - robót wykończeniowych w zakresie wykonywania elewacjiw zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 12 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.UWAGA:- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji cenowej sporządzonej w oparciu o zamieszczone przedmiary robót.- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy;- Przez termin „zakończenie całości robót” rozumie się zakończenie wszelkich robót budowlanych i ich odbiór bez usterek, wad i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Za potwierdzenie odbioru całości robót bez zastrzeżeń, usterek i wad uznaje się protokół odbioru końcowego robót, stwierdzający brak zastrzeżeń, usterek i wad podpisany przez komisję odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy.- Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podani w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4,11,13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach”Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach”Część II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach”Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach”, nr RZP.271.29.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: ◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; ◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: ◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; ponadto wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II.5) Główny kod CPV: 45410000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261320-3
45262100-2
45443000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Przez termin „zakończenie całości robót” rozumie się zakończenie wszelkich robót budowlanych i ich odbiór bez usterek, wad i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Za potwierdzenie odbioru całości robót bez zastrzeżeń, usterek i wad uznaje się protokół odbioru końcowego robót, stwierdzający brak zastrzeżeń, usterek i wad podpisany przez komisję odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.
Informacje dodatkowe Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia o minimalnej wartości co najmniej równej wartości brutto umowy na cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania umowy kontynuację ubezpieczenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczący zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Dopuszcza się posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w kilku branżach przez jedną osobę.2. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp.Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej:odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.a. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn.zm.)1. W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IV.8.1.a SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji wykonawcy, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wg załącznika nr 3 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniuWszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą spełnić warunki wymienione w punkcie III SIWZ:1. Do oferty (treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2. Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ.UWAGA: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą do akceptacji.3.Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt III.4. niniejszej SIWZ.4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wg załącznika nr 7 do SIWZ.6. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 Ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokumenty:a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 Ustawy Pzp, b) dokument dotyczący:- braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp)- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot, c) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców,d) Dokumenty wymienione w pkt: IV.1. SIWZ (oferta), IV.3. SIWZ (Dowód wniesienia wadium), podmioty składają wspólnie jako podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego,8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej:8.1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.a. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.8.2.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:a) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wg załącznika nr 3 do SIWZ.8.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów9. Brak przedłożenia żądanych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a oraz 4 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Numeracja zgodna z siwz.4.Wadium 4.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: • w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część I zamówienia – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);• w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część II zamówienia – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);• w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część III zamówienia – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 4.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 4.2.a. W pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem: • wadium dla zadania inwestycyjnego: Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach”• wadium dla zadania inwestycyjnego: Część II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach” • wadium dla zadania inwestycyjnego: Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach” 4.2.b. Poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.2.c. Gwarancji bankowej, 4.2.d. Gwarancji ubezpieczeniowej, 4.2.e. Poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299) 4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 4.3.a. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta Skierniewice. 4.3.b. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwila wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. 4.4. Wadium należy wnieść na okres związania ofertą. 4.5. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.4.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.4.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach opisanych w SIWZ zostanie odrzucona4.8. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z §27 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy przy spełnieniu warunku, że zmiany postanowień wynikają z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 1. Zakres i warunki wprowadzenia zmian:1.1 Zmiana terminu ukończenia robót. 1.1.1 Zmiany spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia w tym, takimi jak: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prowadzenie robót i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 1.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 1.1.3. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych i zwyczajowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1.1 – 1.1.4 czas ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. 1.2.1 zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiany technologiczne prowadzące do: 1) obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, przy braku zmiany ceny końcowej; 2) podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu , przy braku zmiany ceny końcowej; f) zlecenie robót z koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej, g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych, h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą, w zakresie objętym zmiana przedmiotu umowy, z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy. 1.2.2. Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okaże się konieczne; 1.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. c) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.3 , możliwa jest zmiana wynagrodzenia, terminu, sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.1.4. Zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia:Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy mogą nastąpić w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT w wysokości równej wysokości zmiany podatku VAT.1.5. Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.1.6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w punktach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 powyżej w postaci pisemnego i uzasadnionego wniosku.1.7.Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy składać w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 4 w Skierniewicach”Zakres robót obejmuje:- zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem stałym do wysokości 2mb z przejściami do lokalihandlowych i mieszkalnych;- ustawienie rusztowań zewnętrznych rurowych;- rozbiórka fragmentu pokrycia papowego o szerokości do 30cm wzdłuż pasa nadrynnowego;- demontaż rynny i haków montażowych;- demontaż sztucerów rynnowych;- demontaż obróbek podrynnowych i nadrynnowych;- rozbiórka obróbek blacharskich gzymsu podokiennego wraz z parapetami;- skucie tynków z cokołu przyziemia i ścian do wysokości 150cm;- oczyszczenie murów przyziemia po zdjęciu tynków;- wykonanie poziomego pasa izolacyjnego;- bruzdowanie murów pod zakrycie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych(bruzdy o szerokości do 5cm głębokości do 5 cm);- osadzenie przewodów w peszlach izolacyjnych (rurach izolacyjnych osłonowych) podtynkowych;- zakrycie przewodów zaprawą cementowo-wapienną ( dodatkowo możliwejest zastosowanie siatek z włókna szklanego lub stalowych wzdłuż bruzd wtopionychw tynk zasadniczy );- odkrycie gazociągu na elewacji;- wbudowanie listwy perforowanej wentylacji gazociągu ( listwa PCV lub metalowaperforowana elewacyjna, licująca z płaszczyzna tynku);- wykonanie solo chłonnych tynków renowacyjnych w pasie o wysokości 150cm powyżejterenu z ukształtowaniem cokołu jak w stanie pierwotnym;- czyszczenie, naprawa, uzupełnienie tynków pozostałych na elewacji;- wzmocnienie tynków pozostających gruntem głęboko penetrującym powszechnegostosowania;- przygotowanie powierzchni wszystkich tynków do malowania;- malowanie farbami elewacyjnymi całości powierzchni wraz z detalem wyłączając cokołyprzyziemia- wykonanie tynku mozaikowego na cokole przyziemiaSzycie murów- skucie tynków w strefach widocznych zarysowań płaszczyzny;- wykonanie bruzd pod ułożenie prętów zbrojeniowych wybranego systemu "szycia murów" ;- ułożenie zbrojenia ( prętów śrubowych ) w wybranym systemie „szycia murów”;- wypełnienie bruzd zaprawa systemową;- ułożenie tynków wapienno-cementowych na powierzchni ściany po „szyciu murów”;Orynnowanie, obróbki blacharskie- oczyszczenie i impregnacja zewnętrznej deski okapowej impregnatem wielozadaniowympowszechnego stosowania;- montaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy stalowejpowlekanej;- montaż rynny nowej d16-18 wraz z hakami montażowymi z blachy stalowej powlekanej;- montaż sztucerów rynnowych z hakami montażowymi d10 -12 z blachy stalowejpowlekanej;- przyklejenie pasa pokrycia z papy asfaltowej na okapie o szerokości pasa do 100cm;- wykonanie obróbek blacharskich nadokni ( gzymsów nadokiennych ), gzymsów głównych zblachy stalowej powlekanej;- wykonanie obramowań okiennych, gzymsu międzykondygnacyjnego ( elementy wykonaćze styropianu o grubości minimum 3-5cm tak aby elementy stanowiły detal wypukły,wyraźnie wychodzący poza lico płaszczyzny elewacji );- naciągnięcie na elementy detalu warstwy zbrojącej na bazie klejów stosowanych przyelementach styropianowych;- demontaż rusztowań oraz demontaż zabezpieczeń i wygrodzeń- roboty porządkowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45410000-4, 45261320-3, 45262100-2, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 11 w Skierniewicach”Zakres robót obejmuje:- zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem stałym do wysokości 2mb z przejściamido lokali handlowych i mieszkalnych;- ustawienie zewnętrznych rusztowań rurowych.- rozbiórka fragmentu pokrycia papowego o szerokości do 30cm wzdłuż pasanadrynnowego;- demontaż rynny Ø16 i haków montażowych;- demontaż sztucerów rynnowych Ø 10 i haków montażowych ;- demontaż obróbek podrynnowych i nadrynnowych o szerokości w rozwinięciu powyżej50cm;- rozbiórka obróbek blacharskich gzymsu i parapetów;- skucie tynków z cokołu przyziemia i ścian do wysokości 150cm;- oczyszczenie murów przyziemia po zdjęciu tynków;- wykonanie poziomego pasa izolacyjnego;- bruzdowanie pod zakrycie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych bruzdyo szerokości do 5cm głębokości do 5 cm;- osadzenie przewodów w peszlach izolacyjnych podtynkowych Ø20-30mm ;- zakrycie przewodów zaprawą cementowo-wapienną;- wykonanie solo chłonnych tynków renowacyjnych w pasie o wysokości 150cmpowyżej terenu;- czyszczenie, naprawa, uzupełnienie tynków pozostających ;- wzmocnienie tynków pozostających gruntem głęboko penetrującym powszechnego stosowania;- renowacja detalu architektonicznego wraz z gruntowaniem i malowaniem;- przygotowanie powierzchni tynków ściennych do malowania ;- wykonanie malowania elewacji płaszczyzny ściennej wraz z detalemarchitektonicznym ( bez cokołu ) ;- wykonanie tynku mozaikowego na cokole przyziemia.Szycie murów- skucie tynków w strefach widocznych zarysowań płaszczyzny elewacji;- wykonanie bruzd pod ułożenie prętów zbrojeniowych wybranego systemu „szyciamurów” ( bruzdy o szerokości 3-4cm, głębokości bruzd do 3cm );- ułożenie zbrojenia ( prętów śrubowych )w wybranym systemie szycia murów;- wypełnienie bruzd zaprawa systemową ( szerokość bruzd 3-4cm głębokość bruzddo 3cm );- ułożenie tynków wapienno-cementowych na powierzchni ściany po szyciu murów .Orynnowanie, obróbki blacharskie, renowacja balkonu, „baby” wjazdowe- oczyszczenie i impregnacja zewnętrznej deski okapowej impregnatemwielozadaniowym powszechnego stosowania szerokości do 20cm ;- montaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy stalowejpowlekanej ;- montaż rynny nowej Ø 16-18wraz z hakami montażowymi z blachy stalowejpowlekanej ;- montaż sztucerów rynnowych z hakami montażowymi Ø 10 -12 z blachy stalowejpowlekanej;- klejenie pasa pokrycia z papy asfaltowej na okapie o szerokości pasa do 100cm;- wykonanie obróbek blacharskich gzymsów nadokiennych, gzymsówmiędzykondygnacyjnego i nadokiennego oraz wbudowanie parapetów okiennychw rozwinięciu do 25cm z blachy stalowej powlekanej ;- renowacja 2 balkonów z malowaniem farbą do metalu półmatową;- renowacja „bab” wjazdowych z malowaniem farba do metalu półmatową.- demontaż rusztowań oraz demontaż zabezpieczeń i wygrodzeń;- roboty porządkowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45410000-4, 45261320-3, 45262100-2, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III: „Remont budynku przy ul. Rawskiej 13 w Skierniewicach”Zakres robót obejmuje: - zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem stałym do wysokości 2mb z przejściami do lokali handlowych i mieszkalnych;- ustawienie zewnętrznych rusztowań rurowych.Rozbiórki, tynki, zakrycie elementów liniowych, izolacje, detal- rozbiórka fragmentu pokrycia papowego o szerokości do 30cm wzdłuż pasanadrynnowego;- demontaż rynny Ø16 i haków montażowych;- demontaż sztucerów rynnowych Ø 10 i haków montażowych ;- demontaż obróbek podrynnowych i nadrynnowych o szerokości w rozwinięciu powyżej50cm;- rozbiórka obróbek blacharskich gzymsu i parapetów;- skucie tynków z cokołu przyziemia i ścian do wysokości 150cm;- oczyszczenie murów przyziemia po zdjęciu tynków;- wykonanie poziomego pasa izolacyjnego;- bruzdowanie pod zakrycie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych bruzdyo szerokości do 5cm głębokości do 5 cm;- osadzenie przewodów w peszlach izolacyjnych podtynkowych Ø20-30mm ;- zakrycie przewodów zaprawą cementowo-wapienną;- wykonanie solo chłonnych tynków renowacyjnych w pasie o wysokości 150cmpowyżej terenu;- czyszczenie, naprawa, uzupełnienie tynków pozostających ;- wzmocnienie tynków pozostających gruntem głęboko penetrującym powszechnegostosowania;- renowacja detalu architektonicznego wraz z gruntowaniem i malowaniem;- przygotowanie powierzchni tynków ściennych do malowania ;- wykonanie malowania elewacji płaszczyzny ściennej wraz z detalemarchitektonicznym ( bez cokołu ) ;- wykonanie tynku mozaikowego na cokole przyziemia.Orynnowanie, obróbki blacharskie, renowacja balkonów- oczyszczenie i impregnacja zewnętrznej deski okapowej impregnatemwielozadaniowym powszechnego stosowania szerokości do 20cm ;- montaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy stalowejpowlekanej ;- montaż rynny nowej Ø 16-18wraz z hakami montażowymi z blachy stalowejpowlekanej ;- montaż sztucerów rynnowych z hakami montażowymi Ø 10 -12 z blachy stalowejpowlekanej;- klejenie pasa pokrycia z papy asfaltowej na okapie o szerokości pasa do 100cm;- wykonanie obróbek blacharskich gzymsów nadokiennych, gzymsówmiędzykondygnacyjnego i nadokiennego oraz wbudowanie parapetów okiennychw rozwinięciu do 25cm z blachy stalowej powlekanej ;- renowacja 2 balkonów z malowaniem farbą do metalu półmatową;- demontaż rusztowań oraz demontaż zabezpieczeń i wygrodzeń;- roboty porządkowe.-obróbka cokołu elewacji w części na styku połączenia z nawierzchnią chodnikową na budynkach przy ul. Rawskiej 6, 8, 17,19, 25 oraz na budynku przy ul. Rawskiej 19 i 21 (wzdłuż ul. Długiej).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45410000-4, 45261320-3, 45262100-2, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: