Flir Flir

Przetarg

Montaż elementów małej architektury - budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Nowa Sól

24-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Nowa Sól
ul. Moniuszki ,67-100 Nowa Sól
tel. 68 3872016 w. 28
fax. 683 873 277
e-mail: przetargi@gminanowasol.pl
http:// www.gminanowasol.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 525249-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Gmina Nowa Sól: Montaż elementów małej architektury - budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Nowa Sól
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Sól, krajowy numer identyfikacyjny 97123779900000, ul. ul. Moniuszki  , 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3872016 w. 28, e-mail przetargi@gminanowasol.pl, faks 683 873 277.
Adres strony internetowej (URL): www.gminanowasol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.gminanowasol.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.gminanowasol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż elementów małej architektury - budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Nowa Sól
Numer referencyjny: ZP.271.03.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest montaż obiektów małej architektury – budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowa Sól, tj. w miejscowości Nowe Żabno, Kiełcz, Stany i Wrociszów. Przedmiot inwestycji administracyjnie znajduje się na terenie Gminy Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie.Zakres inwestycji został podzielony na części:CZĘŚĆ I: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Nowe Żabno, dz. nr 238/2, Gmina Nowa SólCZĘŚĆ II: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Kiełcz, dz. nr 170/5, Gmina Nowa SólCZĘŚĆ III: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Stany, dz. nr 768/1, Gmina Nowa SólCZĘŚĆ IV: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Wrociszów, dz. nr 72/5, Gmina Nowa Sól1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ Ia) Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Żabno, dz. 238/2 Opis robót koniecznych do wykonania:- wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - fundamentowanie urządzeń, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i innych– zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki,- wykonanie ogrodzenia terenu – płot sztachetowy z drewna modrzewiowego w postaci gotowych paneli o wysokości 60 cm montowanych do słupków drewnianych.b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2A do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IIa) Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Kiełcz, dz. nr 170/5Opis robót koniecznych do wykonania:- wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - demontaż istniejących ławek, - wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na terenie rekreacyjnym obok placu zabaw,- fundamentowanie urządzeń, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i innych – zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki,- wykonanie ogrodzenia terenu – ogrodzenie z paneli z siatki stalowej o wysokości 150 cm zgrzewanej na słupkach stalowych, podmurówka z elementów prefabrykowanych betonowych; wysokość łączna ogrodzenia około 175 cm.b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IIIa) Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Stany, dz. nr 768/1Opis robót koniecznych do wykonania:- wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - fundamentowanie urządzeń, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i innych – zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki,- ogrodzenie terenu - należy pominąć- wykonanie dojścia (chodnika) z kostki betonowej,- wykonanie nawierzchni trawiastej – pas terenu wzdłuż chodnika.b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2C do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IVa) Przedmiotem zamówienia jest budowa- doposażenie placu zabaw w miejscowości Wrociszów, dz. nr 72/5Opis robót koniecznych do wykonania:- wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - fundamentowanie urządzeń placu zabaw,- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw – zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki.b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2D do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.UWAGA: wszystkie urządzenia oraz elementy małej architektury należy przed zakupem uzgodnić z zamawiającym.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34928200-0
45236210-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony (wg załącznika Nr 5 do SIWZ), jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie placów zabaw o wartości 50 000,00 zł brutto każda.UWAGA: Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. zdolności technicznej również w przypadku, gdy zdolność techniczna wykazana przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego powyżej – Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika Nr 5 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających ww. określone wymagania, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane wg załącznika nr 5, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający pobiera wadium osobno dla każdej części.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:dla CZĘŚCI I: 2 200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100)dla CZĘŚCI II: 2 200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100)dla CZĘŚCI III: 2 200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100)dla CZĘŚCI IV: 2 200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100).3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę. a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z dnia 2019, poz. 310 z późn. zm.). UWAGA:W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3) kwotę gwarancji,4) termin ważności gwarancji,5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie, Oddział w Nowej Soli. nr konta 97 9673 0007 0000 0301 1468 0003 z dopiskiem „wadium – „Montaż elementów małej architektury – budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Nowa Sól”. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku zamawiającego. 6. W przypadkach gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa oryginał dokumentu wadium z ofertą.7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.8 i 8.9 SIWZ.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11.Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Treść wzoru umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę w przywołanym powyżej projekcie nie będą przez Zamawiającego uwzględnione. 3. Zmiany umowy:ZMIANY UMOWY1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, określając następujący zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:a) w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku:ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy – w przypadku braku właściwych cen wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty,w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania - zmiana następuje poprzez jednostronne oświadczenie woli zamawiającego złożone wykonawcy w formie pisemnej.b) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu wykonania pzedmiotu umowy w przypadku:zmiany przepisów prawa powodujacych konieczność zamiany materiałów budowlanych, urządzeń lub przyjęcia innych rozwiązań technicznych wykonania robót w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania I odbioru robót,zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfkacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów lub rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonanie przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia ich wad.c) w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;wystąpienia zwłoki zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,wstrzymania realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać zamawiającemu,z powodu siły wyższej, której wystąpienie zostało zgłoszone zamawiającemu i zaakceptowane przez zamawiającego np. w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców,wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem;będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.;zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o ile wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót objętych niniejszą umową.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności.2. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na wynagrodzenie lub termin wykonania umowy.3. Wszystkie warunki zmian do umowy powinny być równie zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Nowe Żabno, dz. nr 238/2, Gmina Nowa Sól
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Żabno, dz. 238/2 a) Opis robót koniecznych do wykonania:- wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - fundamentowanie urządzeń, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i innych– zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki,- wykonanie ogrodzenia terenu – płot sztachetowy z drewna modrzewiowego w postaci gotowych paneli o wysokości 60 cm montowanych do słupków drewnianych.b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2A do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 34928200-0, 45236210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Kiełcz, dz. nr 170/5, Gmina Nowa Sól
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Kiełcz, dz. nr 170/5a) Opis robót koniecznych do wykonania:- wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - demontaż istniejących ławek, - wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na terenie rekreacyjnym obok placu zabaw,- fundamentowanie urządzeń, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i innych – zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki,- wykonanie ogrodzenia terenu – ogrodzenie z paneli z siatki stalowej o wysokości 150 cm zgrzewanej na słupkach stalowych, podmurówka z elementów prefabrykowanych betonowych; wysokość łączna ogrodzenia około 175 cm.b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 34928200-0, 45236210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Stany, dz. nr 768/1, Gmina Nowa Sól
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Stany, dz. nr 768/1a) Opis robót koniecznych do wykonania:- wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - fundamentowanie urządzeń, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i innych – zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki,- ogrodzenie terenu - należy pominąć- wykonanie dojścia (chodnika) z kostki betonowej,- wykonanie nawierzchni trawiastej – pas terenu wzdłuż chodnika.b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2C do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45236210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Wrociszów, dz. nr 72/5, Gmina Nowa Sól
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa- doposażenie placu zabaw w miejscowości Wrociszów, dz. nr 72/5a) Opis robót koniecznych do wykonania:- wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - fundamentowanie urządzeń placu zabaw,- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw – zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki.b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2D do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45236210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: