Przetarg

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg w Gminie Juchnowiec Kościelny.

29-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10,16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 857 132 880,
fax. 857 132 881
e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl,
http:// www.juchnowiec.gmina.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 621823-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg w Gminie Juchnowiec Kościelny.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Juchnowiec Kościelny, krajowy numer identyfikacyjny 00054221500000, ul. ul. Lipowa  10 , 16-061  Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 132 880, , e-mail sekretariat@juchnowiec.gmina.pl, , faks 857 132 881.
Adres strony internetowej (URL): www.juchnowiec.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http:/bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Numer referencyjny: IGK.271.2.41.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA1. Cz. I. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi łączącej Horodniany z ul. Norwida w Kleosinie’’2. Cz. II. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, drogi gminnej nr 106773 B na odcinku Hryniewicze-Koplany’’3. Zakres usług obejmuje Dla części I:3.1. Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi łączącej ul. Norwida w Kleosinie z drogą powiatowa nr 1559 B w Horodnianach (droga gminna klasy L długości ok. 360 m). Inwestycja będzie realizowana na działkach: 529/2 w Kleosinie oraz na działkach o numerach: 286/3, 216/4, 216/17 w Horodnianach. Nową drogę należy zaprojektować z pasem drogowym o szerokości 10,0 m. Szerokość jezdni 6,0m, dwustronny chodnik o szerokości 2,0m z polbruku. Kategoria ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni z polbruku. Teren bezpośrednio przy tzw. „Gliniance”. Lokalizację drogi na mapie stanowi załącznik nr 9 do w/w siwz; 3.2. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi;3.3. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oświetlenia. Linia kablowa oświetlenia ulicznego. Obecnie lampy gminy wiszą na słupach PGE. Projekt ma uwzględniać przeniesienie lamp ze słupów PGE na nowe słupy zamontowane przez Gminę Juchnowiec Kościelny; 3.4. Opracowanie projektu organizacji ruchu;3.5. Informacja dotycząca BIOZ3.6. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i materiałów (w tym przygotowanie wniosku) do uzyskania decyzji celu publicznego, decyzji środowiskowej i pozwoleń (w tym przygotowanie wniosków), łącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę;3.7. Uzgodnienie przez projektanta lokalizacji wjazdów ze wszystkimi właścicielami działek;3.8. Przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy koncepcji drogi, z uwzględnieniem odwodnienia drogi;Dla części II:3.9. Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi gminnej nr 106773 B na odcinku 1035,81 mb pomiędzy drogą powiatową nr 1483B w miejscowości Hryniewicze a torami PKP Hryniewicze (koniec trasy 1,0 mb od działki PKP). Nową drogę należy zaprojektować z pasem drogowym o szerokości 8,0-10,0 m. Szerokość jezdni należy poszerzyć z 3,5 m do min. 5,5m, jednostronny chodnik o szerokości 2,0m (tam gdzie się da go ułożyć). Kategoria ruchu KR-2 o nawierzchni z betonu asfaltowego, lokalizacja drogi zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz;3.10. Zaprojektowanie ciągu pieszo-jezdnego w drodze gminnej w działce 165 na odcinku ok 235 mb wzdłuż kanału stanowiącego odwodnienie zgodnie z zakresem pokazanym na załączniku nr 10;3.11. Uzgodnienie lokalizacji wjazdów z właścicielami działek;3.12. Obecny chodnik z polbruku przewidziany do rozbiórki, „spaletowania” i przewiezienia w miejscu wskazanym przez pracowników Urzędu Gminy Juchnowiec do 10 km;3.13. Nawierzchnia asfaltowa do „sfrezowania” i przewiezienia w miejscu wskazanym przez pracowników Urzędu Gminy Juchnowiec do 10 km;3.14. Zaproponowanie przez Projektanta rozwiązania problemu spływającej podczas roztopów wody z pola na drogę;3.15. Wywłaszczenie zgodnie ze ZRID;3.14 Odprowadzenie wód deszczowych do rowu zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 11 do w/w siwz;3.15 Informacja dotycząca BIOZ3.16 Opracowanie inwentaryzacji zieleni wraz z pozwoleniem na wycinkę kolidujących drzew (jeśli konieczne);3.17 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oświetlenia. Linia kablowa oświetlenia ulicznego. Obecnie lampy wiszą na słupach PGE. Projekt ma uwzględniać przeniesienie lamp ze słupów PGE na nowe słupy zamontowane przez Gminę Juchnowiec Kościelny. 3.18 Przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy koncepcji drogi z uwzględnieniem: odwodnienia drogi, rozwiązania problemu spływającej podczas roztopów wody z pola na drogę; rozwiązania problemu skarp i dużej różnicy terenu na trasie drogi.3.19 Dla części I i II zadania lokalizacja w powiecie białostockim dwóch inwestycji na załączniku nr 12 do siwzPlany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich numery oraz istniejące uzbrojenie w kolorystyce zgodnej z wymogami ZUDP. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodnień w zakresie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz mapy ewidencji gruntów. Do opracowanej dokumentacji budowlanej należy dołączyć oświadczenia projektantów branżowych, że dokumentacja spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których urządzeń dotyczą prace projektowe. 4 Zakres dokumentacji projektowej będzie obejmował:4.1 Opracowanie projektu budowlanego zawierającego wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – 5 egz.4.2 Opracowanie branżowych projektów wykonawczych (min.: projektu drogowego, projektu kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, – po 5 egzemplarzy.4.3 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla ulicy objętej opracowaniem wraz ze zjazdami i całą infrastrukturą – po 4 egzemplarze.4.4 Opracowanie zgodnie z wymogami rozporządzenia, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej – po 2 egzemplarze.4.5 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem, – po 2 egzemplarze.4.6 Opracowanie w formie pisemnej przedmiaru robót dla wszystkich branż w oparciu o SST z określeniem kodów CPV, sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia - po 2 egzemplarze.4.7 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualną bazę cen (np.: SEKOCENBUD), SST z określeniem kodów CPV dla wszystkich branż. Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia, – po 2 egzemplarze. 4.8 Inwentaryzację i projekt zieleni – po 2 egzemplarze.4.9 Projekt organizacji ruchu – po 2 egzemplarze.4.10 Badania geotechniczne podłoża gruntowego. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.) – po 2 egzemplarze.4.11 Mapy z projektem podziału działek pod inwestycję, (po 3 szt.); 4.12 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (wszystkie branże wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w formacie PDF i DWG;4.13 Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w formacie ATH i PDF;4.14 Dla cz. II ,,Opracowanie dokumentacji drogi gminnej nr 106773 B na odcinku Hryniewicze-Koplany’’ koncepcja drogi z uwzględnieniem odwodnienia drogi, rozwiązania problemu spływającej podczas roztopów wody z pola na drogę; rozwiązania problemu skarp i dużej różnicy terenu na trasie drogi;4.15 Dla cz. I: ,,Opracowanie dokumentacji drogi gminnej na odcinku Horodniany-Kleosin” koncepcja drogi z odwodnieniem.5 Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga od Projektanta:5.1 Pozyskania i zaktualizowania mapy do celów projektowych w skali 1:500 pod względem 5.2 Sytuacyjno-wysokościowym oraz uzbrojenia terenu z geometrycznym podaniem powierzchni i długości;5.3 Ewentualne uzyskanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w drodze gminnej oraz uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym; uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji, oświadczeń, zezwoleń i opinii od poszczególnych gestorów. 5.4 Uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem branżowym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu uzgodnień;5.5 Projektant uzgodni przyjęte rozwiązania projektowe z Zamawiającym przed złożeniem dokumentów na naradę koordynacyjną.5.6 W razie konieczności przygotowanie materiałów i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane.5.7 Opracowania dokumentacji geotechnicznej ustalającej warunki posadowienia obiektu oraz oceny przydatności gruntu podłoża dla zamierzenia projektowego;5.8 Przygotowania niezbędnych materiałów i złożenia (w imieniu Zamawiającego) właściwemu organowi zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub wniosku pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. Uzyskanie pozwolenia na budowę jak również ewentualnie skutecznego zgłoszenia lub pozwolenia na rozbiórkę;5.9 Materiały do wystąpienia o pozwolenie wodno-prawne 5.10 Materiały do wystąpienia o decyzję środowiskową oraz uzyskanie decyzji (w tym raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku konieczności jego wykonania) lub uzyskanie opinii z Wydziału OŚR o braku konieczności jej sporządzenia;5.11 Skoordynowania treści Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót z treścią rozwiązań projektowych oraz z treścią opisu w pozycjach przedmiaru robót, co do zastosowanych wyrobów budowlanych (materiały i urządzenia), dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz sprzętu. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;5.12 Pisemnej informacji o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu opracowania, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą rozważone przez projektantów;5.13 Przedstawienia Zamawiającemu w fazie wstępnej i ostatecznej projektu budowlanego celem uzyskania akceptacji;5.14 Uwzględnienie w projekcie wykonawczym, w porozumieniu z Zamawiającym, założeń niewymienionych w niniejszych wymaganiach, a wynikających z potrzeby realizacji projektowanego przedsięwzięcia;5.15 Nieodpłatnego świadczenia usług związanych z nadzorem autorskim przy realizacji robót w oparciu o wykonaną przez niego dokumentację projektową;5.16 Nieodpłatnej jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.6. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja projektowa:6.1 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);6.2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.);6.3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08 z późn. zm.);6.4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz..U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.);6.5 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065z późn. zm.);6.6 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.1129 z późn. zm.);6.7 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2068 z póżn zm.).W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań.Wsie Horodniany i Kleosin ujęte w zamówieniu objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.Do budowy drogi i kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego należy stosować wyłącznie materiały atestowane lub posiadające aprobatę techniczną. 7 Informacja na temat stosowania art. 29 ust 3a uPZP – wymagania zatrudnienia na umowę o pracęW przedmiotowym postepowaniu zamawiający nie będzie określał wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę gdyż. art. 29 ust. 3a ustawy pzp taki obowiązek nakłada dla zamówień publicznych w których wykonywanie czynności w ramach jego realizacji będzie polegało na wykonywaniu pracy zgodnie z brzmieniem art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.Podstawą prawną do określenia, czy czynności wykonywane przez pracowników wykonawcy/podwykonawcy podlegają na wykonywaniu pracy, stanowi art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Przepis art. 22 § 1 Kodeksu Pracy określa konstytucyjne cechy stosunku pracy: a) wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b) wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, d) i w czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W przedmiotowym postępowaniu czynności wykonywane przez projektantów, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) zasadniczo nie podlegają wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym samym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. Kwalifikując konkretną umowę należy stwierdzić, że świadczenie będące przedmiotem zobowiązania ma cechy dzieła – polega na osiągnięciu w przyszłości z góry określonego, samoistnego, obiektywnie osiągalnego i subiektywnie pewnego rezultatu ludzkiej pracy czy twórczości, mającego postać materialną. Z takim złożeniem co do zasady nie koresponduje wykonywanie czynności powtarzalnych charakteryzujące umowę o pracę. 8 Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.9. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawem budowlanym.10. Doświadczenie wykonawcyZamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika zespołu projektowego (wymaganie będzie spełnione również w przypadku przedsiębiorstwa jednoosobowego pod warunkiem, że samozatrudniony mający pełnić funkcję kierownika zespołu projektowego, nie świadczy usługi wyłącznie na rzecz jednego podmiotu) posiadającą następujące kwalifikacje: - doświadczenia w sporządzaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych, pełniąc funkcje kierownika Zespołu Projektowego, obejmującej wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę dróg oraz sieci kanalizacyjnej deszczowej.- stosowne uprawnienia budowlane do projektowania, które uprawniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalności drogowej bez ograniczeń lub architektonicznej bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia realizacji cz I zadania 15.06.2019 r. Termin zakończenia realizacji cz II zadania 15.06.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku oraz wykaże, że: a) dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: projektantami posiadającymi uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz posiadających aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowejPrzez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b) posiadał niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: minimum 2 usługi obejmujące swym zakresem wykonanie kompleksowej dokumentacji techniczno-projektowej na budowę dróg. Łączna wartość robót budowlanych (drogowych i kanalizacji deszczowej) każdej z realizowanych na podstawie w/w dokumentacji zadań powinna wynosić co najmniej 700 000 zł. Referencje powinna zawierać: datę i miejsce realizacji dokumentacji i inwestycji oraz potwierdzenie należytego wykonania dokumentacji
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPZP);Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz prac projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 7),Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami projektowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: projektantami posiadającymi uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz posiadających aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowejPrzez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b) posiadał niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: minimum 2 usługi obejmujące swym zakresem wykonanie kompleksowej dokumentacji techniczno-projektowej na budowę dróg. Łączna wartość robót budowlanych (drogowych i kanalizacji deszczowej) każdej z realizowanych na podstawie w/w dokumentacji zadań powinna wynosić co najmniej 700 000 zł. Referencje powinna zawierać: datę i miejsce realizacji dokumentacji i inwestycji oraz potwierdzenie należytego wykonania dokumentacji.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę obejmującą jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oraz adresu wykonawcy i zatytułowana: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg w Gminie Juchnowiec Kościelny w terminie do dnia 09.12.2019 r. do godz. 12.003. Koperta powinna być zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem.4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.5. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.6. Podpisy osób, o których mowa w ust. 5 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.7. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1) do SIWZ i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale VII pkt 1.8. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności i spięte w sposób trwały.9. Wszystkie strony oferty, oraz poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.10. Oferty powinny być jednoznaczne.11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.12. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.13. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Cz. I – 1000 zł.Cz. II - 1000 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do godz. 12.00 do dnia 9 grudnia 2019 roku.3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu;3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3.3. gwarancjach bankowych;3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.:Bank Spółdzielczy w Juchnowcu GórnymNr 68 8074 0003 0000 1661 2000 00305. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.6. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w sekretariacie (pok. Nr.6), w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.12.1. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.14. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jego integralną częścią. We wzorze umowy zamawiający określił istotne warunki umowy, a w szczególności terminy, warunki płatności, odbioru robót, odsetki i kary umowne oraz inne postanowienia. 2. Usuwanie usterek i wad w okresie rękojmi i gwarancji nie może być dłuższy niż 14 dni.3. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności4. Płatność faktur – do 30 dni.5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.5.1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.5.2. Każda zmiana wymaga zgodnego oświadczenia woli Stron i może być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.5.3. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach projektu umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności, w szczególności: a) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (katastrofalne działania przyrody – np. powódź, pożar), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, zamachy terrorystyczne) – zmianie może ulec termin realizacji zamówienia. b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, zakres przedmiotu zamówienia w jakim zostanie wprowadzona zmiana oraz ewentualnie wynagrodzenie wykonawcy ustalone na podstawie negocjacji; c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; d) niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowań w uzyskaniu od instytucji i urzędów niezbędnych: orzeczeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, przedłużających się konsultacji społecznych, protesty mieszkańców (bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia), które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;e) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;f) z uwagi na zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);g) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;h) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy;i) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi łączącej Horodniany z ul. Norwida w Kleosinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi łączącej ul. Norwida w Kleosinie z drogą powiatowa nr 1559 B w Horodnianach (droga gminna klasy L długości ok. 360 m). Inwestycja będzie realizowana na działkach: 529/2 w Kleosinie oraz na działkach o numerach: 286/3, 216/4, 216/17 w Horodnianach. Nową drogę należy zaprojektować z pasem drogowym o szerokości 10,0 m. Szerokość jezdni 6,0m, dwustronny chodnik o szerokości 2,0m z polbruku. Kategoria ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni z polbruku. Teren bezpośrednio przy tzw. „Gliniance”. Lokalizację drogi na mapie stanowi załącznik nr 9 do w/w siwz; 2. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi;3. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oświetlenia. Linia kablowa oświetlenia ulicznego. Obecnie lampy gminy wiszą na słupach PGE. Projekt ma uwzględniać przeniesienie lamp ze słupów PGE na nowe słupy zamontowane przez Gminę Juchnowiec Kościelny; 4. Opracowanie projektu organizacji ruchu;5. Informacja dotycząca BIOZ6. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i materiałów (w tym przygotowanie wniosku) do uzyskania decyzji celu publicznego, decyzji środowiskowej i pozwoleń (w tym przygotowanie wniosków), łącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę;7. Uzgodnienie przez projektanta lokalizacji wjazdów ze wszystkimi właścicielami działek;8. Przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy koncepcji drogi, z uwzględnieniem odwodnienia drogi;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1, 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie kierownika zespołu projektowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie dokumentacji drogi gminnej nr 106773 B na odcinku Hryniewicze-Koplany
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi gminnej nr 106773 B na odcinku 1035,81 mb pomiędzy drogą powiatową nr 1483B w miejscowości Hryniewicze a torami PKP Hryniewicze (koniec trasy 1,0 mb od działki PKP). Nową drogę należy zaprojektować z pasem drogowym o szerokości 8,0-10,0 m. Szerokość jezdni należy poszerzyć z 3,5 m do min. 5,5m, jednostronny chodnik o szerokości 2,0m (tam gdzie się da go ułożyć). Kategoria ruchu KR-2 o nawierzchni z betonu asfaltowego, lokalizacja drogi zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz;2. Zaprojektowanie ciągu pieszo-jezdnego w drodze gminnej w działce 165 na odcinku ok 235 mb wzdłuż kanału stanowiącego odwodnienie zgodnie z zakresem pokazanym na załączniku nr 10;3. Uzgodnienie lokalizacji wjazdów z właścicielami działek;4. Obecny chodnik z polbruku przewidziany do rozbiórki, „spaletowania” i przewiezienia w miejscu wskazanym przez pracowników Urzędu Gminy Juchnowiec do 10 km;5. Nawierzchnia asfaltowa do „sfrezowania” i przewiezienia w miejscu wskazanym przez pracowników Urzędu Gminy Juchnowiec do 10 km;6. Zaproponowanie przez Projektanta rozwiązania problemu spływającej podczas roztopów wody z pola na drogę;7. Wywłaszczenie zgodnie ze ZRID;8 Odprowadzenie wód deszczowych do rowu zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 11 do w/w siwz;9 Informacja dotycząca BIOZ10. Opracowanie inwentaryzacji zieleni wraz z pozwoleniem na wycinkę kolidujących drzew (jeśli konieczne);11. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oświetlenia. Linia kablowa oświetlenia ulicznego. Obecnie lampy wiszą na słupach PGE. Projekt ma uwzględniać przeniesienie lamp ze słupów PGE na nowe słupy zamontowane przez Gminę Juchnowiec Kościelny. 12. Przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy koncepcji drogi z uwzględnieniem: odwodnienia drogi, rozwiązania problemu spływającej podczas roztopów wody z pola na drogę; rozwiązania problemu skarp i dużej różnicy terenu na trasie drogi.13 Dla części I i II zadania lokalizacja w powiecie białostockim dwóch inwestycji na załączniku nr 12 do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1, 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie kierownika zespołu projektowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: