Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

wizytator

Sieradz, łódzkie Dodano: 2020-08-03 2020-08-03 | ID oferty: 445753


Kuratorium Oświaty w Łodzi

Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator do spraw sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. T. Kościuszki 120a
90-446 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przydzielonymi szkołami i placówkami w celu zapewnienia zgodności działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej z przepisami prawa w formach opisanych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym
 • Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, w zakresie ich zgodności z przepisami przed zatwierdzeniem przez organy prowadzące szkoły i placowki
 • Dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek w zakresie sprawowanego nadzoru zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli
 • Realizowanie zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli - analizowanie dokumentacji, organizacja posiedzeń komisji kwalifikacyjnych i przewodniczenie ich pracom, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących nadania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego prowadzonych przez organy prowadzące oraz komisjach w szkołach i placówkach na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek w celu inspirowania i intensyfikowania w szkole i placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków
 • Analizowanie informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań, w szczególności w zakresie bezpiecznych warunków pobytu oraz nauki w szkołach i placówkach oraz przestrzeganie praw dzieci i młodzieży
 • Udział w pracach komisji konkursowych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i placówki
 • Udział w organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych i realizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Kontrola zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
- wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- budynek jest wyposażony w windę,
- klatka schodowa o szerokości 130 cm z poręczami,
- korytarz biurowy o szerokości 190 cm,
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 80 cm,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i zasadach selekcji kandydatów. Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie analizy formalnej, nie będą powiadamiane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Wszystkie oświadczenia składające się na ofertę oraz list motywacyjny winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze: 3 800 zł - 4 200 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (42) 637-72-56


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • w przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • komunikatywność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nietypowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Word, Excel, Power Point)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • znajomość problematyki nadzoru pedagogicznego, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, szkolnictwa zawodowego
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office i Internetu
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek (nie dotyczy nauczycieli akademickich)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (nie dotyczy nauczycieli akademickich)
 • kopia dokumentów potwierdzajacych co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej (nie dotyczy nauczycieli)
 • kopia dokumentów potwierdzajacych co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie doskonalenia nauczycieli (nie dotyczy nauczycieli akademickich)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-17
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Łodzi
90-446 Łódź, al. T. Kościuszki 120a
z dopiskiem: oferta pracy WIZ_DSI
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/wizytator/sieradz/15203677

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Sieradz łódzkie

Dane kontaktowe: