Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Hydraulika urządzeń uzdatniania wody

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 368
Data wydania: 2017-10-05
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119475-8


Wersja papierowa: 59,00 PLN

Data wydania:

05-10-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Głównym przedmiotem i celem książki jest analiza zjawisk przepływowych, matematyczny opis fizycznych warunków działania wybranych ciśnieniowych układów urządzeń uzdatniania wody oraz ich współdziałania z układami pompowymi ujęcia wody i urządzeniami odbioru wody uzdatnionej, takimi jak terenowe lub wieżowe zbiorniki zapasowo-wyrównawcze i sieć rozbioru wody.

W związku z tym przedstawiono:

  • opis budowy i zasad działania urządzeń technologicznych, wchodzących w skład rozważanych układów hydrauliczno-technologicznych,
  • sformułowanie odpowiednich zadań projektowych i eksploatacyjnych oraz
  • metody ich rozwiązywania.

Książka ma charakter podręcznika akademickiego dla studentów zaopatrzenia w wodę oraz może być przydatna dla inżynierów pracujących zawodowo w zakresie projektowania i eksploatacji omawianych urządzeń.

W celu rozwijania predyspozycji do proinnowacyjnej działalności inżynierskiej w książce szczegółowo przedstawiono budowę i warunki działania trzech wybranych urządzeń zagranicznych, cechujących się wysokim stopniem nowoczesności.

Jest to podręcznik napisany przez wybitnego przedstawiciela środowiska akademickiego w Polsce, łączący najwyższe walory książki przeznaczonej dla studentów uczelni technicznych, proinnowacyjne podejście autora do kształcenia inżynierów, ale również maksymalne przełożenie podanej wiedzy na praktykę.

Spis treści:

Zestawienie zastosowanych symboli

1. Wprowadzenie

Bibliografia

2. Aeracja wody i aeratory

2.1. Wprowadzenie

2.2. Podstawowe prawa i czynniki wpływające na proces aeracji

2.3. Równowaga międzyfazowa

2.4. Kinetyka absorpcji. Dyfuzja

2.5. Modele mechanizmu aeracji

2.6. Metody określania skuteczności działania aeratorów

2.7. Uwagi i wnioski końcowe

2.8. Przegląd konstrukcji wybranych aeratorów

Bibliografia

3. Budowa i wyposażenie filtrów ciśnieniowych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Budowa filtra podstawowego

3.3. Instalacyjno-armaturowe wyposażenie filtra

3.4. Etapy cyklu działania filtra. Metody sterowania działaniem filtra

3.5. Charakterystyki hydrauliczne filtra – dla kolejnych faz działania filtr

3.6. Instalacja sprężonego powietrza

3.7. Przegląd złóż filtracyjnych i warunków stosowania

3.8. Przegląd zmodyfikowanych konstrukcji filtra i instalacji zewnętrznej

Bibliografia

4. Układy filtrów ciśnieniowych

4.1. Wprowadzenie

4.2. Przegląd budowy układów hydrauliczno-technologicznych

4.2.1. Układy jednostopniowego pompowania z hydroforami

4.2.2. Układy dwustopniowego pompowania

4.2.3. Układy jednostopniowego pompowania ze zbiornikiem wieżowym

4.2.4. Analiza porównawcza budowy i działaia układów

4.3. Analiza porównawcza własności układów

4.4. Analiza hydraulicznych warunków działania układów

4.4.1. Analiza układu jednostopniowego pompowania z hydroforami

4.4.2. Analiza układu dwustopniowego pompowania

4.4.3. Analiza układu jednostopniowego pompowania ze zbiornikiem wieżowym

4.5. Uwagi uzupełniające do analizowanych trzech układów

4.6. Automatyczne sterowanie układami

4.6.1. Określenie podstawowych pojęć sterowania i regulacji

4.6.2. Wybrane elementy wyposażenia układów automatycznego sterowania

Bibliografia

5. Ciśnieniowe filtry Culligana i ich układy

5.1. Wprowadzenie

5.2. Ogólna charakterystyka technologii Culligan

5.3. Rodzaje złóż filtracyjnych

5.4. Warunki i zakresy zastosowań złóż filtracyjnych

5.5. Przegląd rodzajów filtrów Culligana

5.6. Budowa zewnętrznej instalacji filtra. Konieczność kryzowania

5.7. Instalacyjne wyposażenie i sterowanie filtrów Hi-Flo 6 i 9

5.8. Warunki współdziałania filtra z układem pomp

5.9. Ogólna charakterystyka układu filtrów TWIN Hi-Flo

5.10. Technologia wielofunkcyjnego filtrowania OFSY

5.11. Instalacyjne wyposażenie i sterowanie układu filtrów OFSY i TWIN

5.12. Ogólna charakterystyka automatycznego sterowania filtrów Culligana

5.13. Ogólny opis układów hydrauliczno-technologicznych

5.14. Analiza hydraulicznych warunków działania układów

5.15. Ocena energochłonności spowodowanej kryzowaniem

Bibliografia

6. Filtry nowoczesne

6.1. Określenie przedmiotu i zakresu

6.2. Samoczynne filtry sterowane hydraulicznie

6.2.1. Rys historyczny tematu

6.2.2. Budowa i ogólne zasady działania

6.2.2.1. Wersja francuska Degrémonta

6.2.2.2. Wersja japońska

6.3. Filtry z ciągłym płukaniem złoża

6.3.1. Wstępne określenie przedmiotu

6.3.2. Rys historyczny rozwoju problematyki

6.3.3. Budowa i ogólne zasady działania

6.4. Uwagi i wnioski końcowe

Bibliografia

7. Pneumatyczne podnośniki cieczy i ziaren – podstawy hydrauliczne

7.1. Wprowadzenie

7.1.1. Definicja pojęcia

7.1.2. Zalety i wady podnośników

7.1.3. Zakresy zastosowań technicznych

7.1.4. Zarys rozwoju wiedzy

7.1.5. Wstępne określenie zagadnień

7.1.6. Cel i zakres tematyki rozdziału

7.2. Ogólny opis warunków działania podnośnika

7.2.1. Mechanizm działania

7.2.2. Sprawność podnośnika

7.3. Podstawowe pojęcia przepływów wielofazowych

7.4. Charakterystyki podnoszenia cieczy

7.4.1. Przybliżone rozwiązania zagadnień podstawowych

7.4.2. Czynniki wpływające na charakterystykę działania

7.5. Charakterystyki podnoszenia ziaren

7.5.1. Sformułowanie zagadnienia

7.5.2. Podstawowe równania i metoda obliczania

Bibliografia

8. Przelewy miernicze i regulacyjne

8.1. Wprowadzenie

8.2. Określenie natężenia przepływu przez przelew

8.3. Własności miernicze przelewów

8.4. Przelewy prostokątne

8.4.1. Wzory dla natężenia przepływu

8.4.2. Współczynniki odpływu dla przelewów bez bocznego przewężenia

8.4.3. Przelewy z bocznym przewężeniem strumienia

8.5. Przelewy trójkątne

8.6. Przelewy trapezowe

8.7. Przelewy kołowe

8.7.1. Określenie zagadnienia

8.7.2. Przepływ przez duży otwór kołowy

8.7.3. Przepływ przez przelew kołowy

8.7.4. Współczynnik przepływu

8.7.5. Przybliżone metody określania współczynnika ω

8.7.6. Inne stosowane wzory

8.8. Przelewy półkoliste

8.8.1. Dolna połowa koła

8.8.2. Górna połowa koła

8.9. Rzadziej stosowane wykroje przelewu

8.9.1. Wykrój odwróconego trapezu

8.9.2. Kombinacja prostokąta z dolnym półkołem

8.9.3. Kombinacja prostokąta z górnym półkołem

8.10. Przelewy proporcjonalne i wykładnicze

8.10.1. Przelew proporcjonalny

8.10.2. Przelewy wykładnicze

Bibliografia

Załącznik 1. Wersja edukacyjna rysunków

Załącznik 2. Wersja egzaminacyjna rysunków

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty